การระบุคำพิพากษาศาลฎีการะหว่างปีเริ่มต้น กับฎีกาปีสุดท้าย
ถ้าจำนวนปีมาก จะทำให้การค้นหาช้าตามจำนวนปีที่ระบุ ค่าเริ่มต้น 15 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2565 สามารถเปลี่ยนค่าได้